Oferta - Księgowość tradycyjna i zdalna

Zakres finansowo-księgowy

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Ewidencja przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych dla firm mikro, małych i średnich
 • Tworzenie lub modyfikacja przyjętych zasad polityki rachunkowości,
 • Sporządzenie inwentarza i bilansu otwarcia
 • Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • Ewidencje i deklaracje VAT, JPK
 • Rejestracja i deklaracje w procedurze MOSS
 • Roczne rozliczenia (PIT-11, PIT 36, PIT-36L, PIT 37, CIT-8,) i in. deklaracje, np. PCC
 • Sporządzanie deklaracji na podatki lokalne,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych rocznych

Zakres usług kadrowo-płacowych

 • Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy
 • Zgłaszanie i rozliczanie ZUS
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Zaświadczenia na potrzeby urzędów, banków itp.
 • Ewidencja urlopów pracowniczych i in. nieobecności
 • Sporządzanie list płac
 • Obsługa umów cywilnoprawnych
 • Obsługa dofinansowań z PFRON
 • Rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń
 • Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków
 • Sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych

Inne

 • Dla klientów biura bezpłatna pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
 • Sporządzanie sprawozdań wymaganych przez urząd skarbowy, ZUS, GUS, PFRON i inne urzędy
 • Terminale płatnicze, w tym bezpłatne - w ramach programu Polska Bezgotówkowa
 • Pomoc w pozyskaniu i rozliczaniu środków na rozpoczęcie działalności i rozwój firmy z UP i UE
 • Dostęp do danych księgowych on line

Zostań klientem biura Index

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci etc.);
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.