Od 1 stycznia 2019 r. nowa ulga ZUS, czyli mały ZUS dla przedsiębiorców o niskich dochodach

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, wpisane do CEiDG (wspólnicy spółek cywilnych), których przychód z działalności w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności  minimalnego wynagrodzenia, czyli kwoty 63.000 zł, będą mogły od 1.01.2019 r. skorzystać z nowej ulgi dotyczącej wysokości składek – to nowy, tzw. mały ZUS.  Dotyczy on tylko składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe), nie obejmuje natomiast składki zdrowotnej, którą należy opłacać w pełnej wysokości.

Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, sposób ustalenia prawa do tejże ulgi w zależności od sytuacji ubezpieczonego jest następujący: jeśli w poprzednim roku działalność była prowadzona przez cały rok, dochód gwarantujący mały ZUS na rok kolejny, nie może  kwoty 63 tys. zł, jeżeli zaś działalność była prowadzona tylko przez część roku
(z powodu założenia działalności w trakcie roku, zakończenia lub zawieszenia), limit którego nie może przekroczyć przychód z działalności za niepełny rok jest proporcjonalnie niższy. Wylicza się go dzieląc trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia (63.000 zł) przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i otrzymany wynik mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku. Wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę; jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.  I tak np. gdy działalność trwała 220 dni w 2018 r. to wyliczenie limitu uprawniającego do małego ZUS-u jest następujące:

63.000 : 365 x 220 = 37.972,00 zł

Zatem mały ZUS przysługuje ubezpieczonemu, którego przychód za 220 dni działalności nie przekroczył kwoty 37.972 zł.

Ważne jest, aby do obliczeń przyjmować tylko dni podlegania w poprzednim roku, ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności. Nie uwzględnia się tu liczby dni, podlegania ubezpieczeniu w KRUS w trakcie działalności gospodarczej, lub ubezpieczeniu za granicą. Uwzględnia się natomiast liczbę dni, w których korzystano z tzw. ulgi na start.

Kto może skorzystać z Małego ZUS – warunki:

Wyłączenia z małego ZUS
Brak możliwości skorzystania z nowego małego ZUS determinują następujące okoliczności:

Mały ZUS można opłacać, po skorzystaniu z "ulgi na start", chyba że ubezpieczony spełnia warunki do „preferencyjnych składek” , wówczas może zrezygnować z nowego małego ZUS-u na rzecz preferencyjnego.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Jako miesiąc kalendarzowy należy liczyć każdy miesiąc, podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu przez co najmniej jeden dzień.


Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.