Wskaźniki i stawki

Podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Skala podatkowa
Koszty uzyskania przychodów
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Odliczenia od dochodu
Odliczenia od podatku
Wpłaty na indywidualne konto emerytalne

 

Podatek dochodowy od osób prawnych

Stawki podatku
Odliczenia od dochodu
Odliczenia od podatku

 

Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku

 

Podatek VAT

Graniczne kwoty obrotu dla celów VAT

Kasy fiskalne

Informacje podsumowujące

Obrót krajowy
Obrót z zagranicą

Formaty numerów identyfikacyjnych VAT w krajach członkowskich

Limity sprzedaży wysyłkowej

Inne podatki i opłaty

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od środków transportowych

Podatek od nieruchomości

Opłaty lokalne

Podatek rolny

Podatek leśny

Prawo pracy

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Kwoty wolne od potrąceń

Dodatek za pracę w nocy

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku

Minimalna stawka godzinowa dla osób świadczących pracę na podstawie umowy zlecenia lub o świadczenie usług

Najniższe wynagrodzenie pracowników

Współczynnik urlopowy

Czas pracy

Wykaz dni objętych zakazem pracy w handlu

 

Rachunkowość

Limit decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych

Jednostki mikro

Jednostki małe

Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg przewidziane w ustawie o rachunkowości

Uproszczenie dotyczące kwalifikacji umów leasingu
Uproszczenie dotyczące niestosowania przepisów rozporządzenia w sprawie instrumentów finansowych
Uproszczenie dotyczące ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Uproszczenie dotyczące ustalania kosztu wytworzenia produktu

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdania finansowego

Zwolnienie z obowiązku sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

 

Podróże służbowe, kilometrówka i ryczałt samochodowy

Stawki za 1 km przebiegu pojazdu

Ryczałty przysługujące z tytułu podróży krajowej

Ryczałty przysługujące z tytułu podróży zagranicznej

Maksymalne miesięczne kwoty ryczałtów za używanie samochodów osobowych

Kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

 

Składki ZUS

Składki ubezpieczeniowe pracowników

Wysokość stóp procentowych i źródła finansowania
Przykładowe obliczenie wynagrodzenia netto

Przedsiębiorcy opłacający składki na zasadach ogólnych za siebie oraz za osoby współpracujące

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na Fundusz Pracy
Zestawienie składek ubezpieczeniowych

Przedsiębiorcy opłacający składki za siebie na preferencyjnych warunkach

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
Składka na Fundusz Pracy
Zestawienie składek ubezpieczeniowych

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

Kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Ograniczenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe

Stopy procentowe składek na Fundusz Pracy i na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Stopa procentowa składki na Fundusz Emerytur Pomostowych

Składki na ubezpieczenia rolników

Składki na ubezpieczenia społeczne rolników
Składka na ubezpieczenie zdrowotne rolników

 

Inne dane i wskaźniki dla przedsiębiorców

Opłaty sądowe

Opłaty za zamieszczenie ogłoszenia lub obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Opłaty sądowe w postępowaniu rejestrowym
Wysokość wpisów w sprawach sądowo-administracyjnych
Opłaty za odpisy, wyciągi i inne dokumenty z KRS

 

Opłaty środowiskowe

Rozliczenia pieniężne przedsiębiorców

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zasiłek dla bezrobotnych


Tabele kursów średnich Narodowego Banku Polskiego

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lecznar, 37-127 Krzemienica 25;
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z wykonywaniem umowy, realizacją, zamówień, wykonywaniem obowiązków rachunkowych i podatkowych;
3) dbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Rachunkowe INDEX Jadwiga Lęcznar, oraz podmioty współdziałające z w/w w zakresie wykonywania jej obowiązków umownych/ofertowych (dostawy systemów księgowych online/kontrahenci, firmy leasingowe, banki, ubezpieczyciele, pośrednicy finansowi etc.)
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane prze czas trwania współpracy oraz zgodnie z przepisami prawa, w szczególności podatkowego po zakończeniu współpracy, przez okres wymagany przez przepisy prawa;
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z wykonywaniem umowy.